Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Filologii Angielskiej

Data ogłoszenia: 
30/01/2014
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU  HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE

ogłasza   konkurs

na  stanowisko  wykładowcy
w  Katedrze Filologii Angielskiej

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku filologia angielska ze specjalnością nauczycielską,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie translatoryki (teoria i praktyka przekładu literackiego, z uwzględnieniem poetyki kognitywnej),
 • doświadczenie co najmniej pięcioletnie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie translatoryki (współczesne teorie przekładu) i tłumaczenia pisemnego (tłumaczenie tekstów z różnych dziedzin naukowych oraz tekstów artystycznych),
 • udokumentowane doświadczenie praktyczne w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów naukowych z takich dziedzin jak: medycyna, nauki humanistyczne, nauki techniczne, nauki przyrodnicze,
 • preferowana realizacja przewodu doktorskiego w stopniu zaawansowanym.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej.
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 7. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM).

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Dziekanat Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1 w terminie do 13 lutego 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 lutego 2014 r.

 

Dziekan
Wydziału Humanistycznego

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
 2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 3. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.