Konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego

Data ogłoszenia: 
21/01/2014
Stanowisko: 
asystent

PROREKTOR UNIWERSYTETU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko wykładowcy języka angielskiego
w Studium Języków Obcych

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy powinni posiadać:

 • tytuł magistra filologii angielskiej;
 • minimum 7 letni okres pracy na stanowisku lektora;
 • minimum 8 letni okres pracy dydaktycznej dla kandydatów spoza UWM;
 • udokumentowany udział w min. 4 (w tym 1 czynnie) konferencjach, warsztatach lub seminariach;
 • przygotowywanie min. 3 autorskich programów nauczania i 1 publikacji naukowej;
 • pozytywna ocena okresowa
 • obcokrajowcy: wymagana znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem.

Wymagane dokumenty:

 • podanie ( kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie)
 • curriculum vitae,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpisy lub kserokopie posiadanych uprawnień,
 • opinię uwzględniająca działalność dydaktyczną oraz przydatność i predyspozycje do pracy na stanowisku dydaktycznym,
 • ważne badanie lekarskie.

Uwaga!

Dokumenty powinny być złożone w języku polskim.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa 03 lutego 2014 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 17 lutego 2014 r. Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze ds. Kadr Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 (Rektorat, pok. 10).

 

PROREKTOR
ds. kształcenia
dr hab. Jerzy Przyborowski , prof. UWM