Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Data ogłoszenia: 
24/01/2014
Stanowisko: 
starszy wykładowca

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na  stanowisko  s t a r s z e g o  w y k ł a d o w c y
w Katedrze Geotechniki i Budownictwa Drogowego

od 24 stycznia 2014 roku do 7 lutego 2014 roku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie).
 2. Curriculum vitae.
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią.
 4. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo lub pokrewne.
 5. Świadectwo ukończenia szkolenia pedagogicznego lub kursu doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich.
 6. Wykaz publikacji.
 7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Do konkursu mogą zgłaszać się kandydaci, którzy spełniają następujące wymagania:

 • posiadają wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu mechaniki gruntów, geologii, dokumentowania geologiczno-inżynierskiego, dokumentowania hydrogeologicznego;
 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne) w wyższej uczelni na kierunku budownictwo;
 • posiadają doświadczenie w pracy badawczej w warunkach terenowych i laboratoryjnych w zakresie geotechniki;
 • posiadają dobrą znajomość czynną i bierną języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy zawodowej i naukowej (w tym publikacje);
 • czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach;
 • odbyte staże i szkolenia: krajowe i zagraniczne.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. D102.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

      

DZIEKAN

dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM