Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

Data ogłoszenia: 
24/01/2014
Stanowisko: 
starszy wykładowca

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na  stanowisko  s t a r s z e g o  w y k ł a d o w c y

w Katedrze Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

od 24 stycznia 2014 roku do 7 lutego 2014 roku.

 

Wymagane dokumenty:

1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie).

2. Curriculum vitae.

3. Kwestionariusz osobowy z fotografią.

4. Odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn lub z dyscypliny pokrewnej.

5. Świadectwo ukończenia szkolenia pedagogicznego lub kursu doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich.

6. Wykaz publikacji.

7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Wymagania - KANDYDAT POWINIEN posiadać:

  • stopień doktora nauk technicznych z dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn lub z dyscypliny pokrewnej,
  • doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu budowy i eksploatacji maszyn,
  • doświadczenie w zakresie opracowywania programów nauczania, współpracy z przemysłem w aspekcie dydaktycznym, pełnienia funkcji dydaktycznych,
  • znajomość czynną i bierną języka polskiego umożliwiającą prowadzenie zajęć ze studentami.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. D102.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

      

DZIEKAN

dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM