Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie filozofia

Data ogłoszenia: 
15/09/2020
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

w Instytucie Filozofii
na stanowisko PROFESORA UCZELNI
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie filozofia

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinni posiadać tytuł profesora lub doktora habilitowanego w zakresie filozofii (specjalności: logika, metodologia nauk, filozofia nauki, filozofia analityczna) oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym posiadać:

1. Co najmniej 2 monografie,
2. W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 5 publikacji w czasopismach z list MNiSW lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 60 pkt.,
3. W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku pełnić funkcję kierownika lub wykonawcy co najmniej 1 projektu badawczego lub w aplikowaniu o projekt, pełnienie funkcji kierownika lub wykonawcy co najmniej 3 projektów badawczych, które uzyskały pozytywną ocenę,
4.  Pełnienie funkcji opiekuna lub promotora lub promotora pomocniczego co najmniej 1 osoby przygotowującej rozprawę doktorską lub  recenzenta/członka komisji w co najmniej 2 postępowaniach habilitacyjnych lub co najmniej 2 rozprawach doktorskich.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu profesora lub doktora habilitowanego
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Proponowane wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie: 5321 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 15.10.2020 r.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.10.2020 r.

 

                                                                                                                              Dziekan Wydziału Humanistycznego
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM