Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

Data ogłoszenia: 
05/02/2014
Stanowisko: 
profesor nadzwyczajny

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność: fizjologia roślin,
 • po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego znacząco powiększyć swój dorobek naukowy,
 • prowadzić badania z zakresu odporności roślin na stresy,
 • legitymować się praktyczną znajomością nowoczesnych technik chromatograficznych i proteomicznych,
 • odbyć minimum dwa naukowe staże zagraniczne,
 • legitymować się dorobkiem w zakresie organizacji badań (kierownictwo lub wykonawstwo grantów badawczych),
 • udział w rozwoju kadry naukowej (w szczególności promotorstwo i opieka nad doktorantem/ami w ramach studiów doktoranckich),
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1A, następujące dokumenty:

 • podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 • życiorys naukowy,
 • autoreferat informujący o osiągnięciach w dziedzinie naukowo – badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • wykaz dorobku naukowego z wydzieleniem publikacji naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego oraz wykaz realizowanych lub składanych projektów badawczych.

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego; kwestionariusz osobowy z fotografią; opinię z ostatniego miejsca pracy, poświadczoną kopię dyplomu doktora habilitowanego.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
Termin składania podań upływa z dniem 05.03.2014 r.

Dziekan
dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM