Konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne profesora uczelni w Katedrze Fizyki i Biofizyki

Data ogłoszenia: 
14/10/2020
Stanowisko: 
profesor uczelni

Dziekan 

Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne

profesora uczelni w Katedrze Fizyki i Biofizyki

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania:

określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz określone w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu UWM w Olsztynie Nr 494 z dnia 21 maja 2019 r., Tabela 5a) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanegoz dyscypliny nauk biologicznych w zakresie biofizyki oraz stopień naukowy doktora z dyscypliny nauk chemicznych w zakresie chemii,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu spektroskopii fluorescencyjnej w szczególności czasowo-rozdzielczej spektroskopii fluorescencyjnej,
 • posiadać h-indeks o wartości co najmniej 15 na podstawie bazy Web of Science Core Collection,
 • posiadać doświadczenie w promowaniu młodej kadry naukowej jako promotor pomocniczy w co najmniej jednym przewodzie doktorskim,
 • posiadać doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć z biofizyki w języku angielskim

 Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Rektora UWM),
 2. oświadczenie zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 3. życiorys zawodowy,
 4. kwestionariusz osobowy z fotografią http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 5. kopia dyplomów doktora habilitowanego z dyscypliny nauk biologicznych w zakresie biofizyki oraz stopień naukowy doktora z dyscypliny nauk chemicznych w zakresie chemii,
 6. wykaz dorobku naukowego,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 8. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (jeśli wcześniej miało miejsce zatrudnienie) - dotyczy osób spoza UWM,

  Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs (w języku polskim lub angielskim) należy składać na adres: wnz-dziekanat@uwm.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Cieszyński 1 /pok.123A/ 10-726 Olsztyn w terminie do dnia 18.11.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.11.2020 r.
 • Proponowane wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie wynosi 5 321,00 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.).

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności

Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz