Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pediatrii Klinicznej w grupie pracowników dydaktycznych

Data ogłoszenia: 
18/12/2020
Stanowisko: 
asystent

                DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                    
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Pediatrii Klinicznej

w grupie pracowników dydaktycznych

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalista pediatrii bądź lekarz w trakcie specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • co najmniej 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze  studentami w języku polskim,
 • co najmniej 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami  anglojęzycznymi,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoki poziom zdolności komunikacyjnych,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji na stanowisku naukowym,
 • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub  autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularnonaukowych/naukowych,
 • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego,

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,
  1. życiorys,
  2. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. kopia prawa wykonywania zawodu,
  5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
  6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,
  8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
   20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
  9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 18.01.2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.01.2021r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale 3205-3300zł brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM