Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Data ogłoszenia: 
03/02/2014
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w  Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie)

- odpis aktu nadania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych lub społecznych w dyscyplinie  pedagogika lub odpis aktu nadania stopnia naukowego doktora nauk  teologicznych

- informacja o dorobku  dydaktycznym i naukowym

- życiorys

- kwestionariusz osobowy

 Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2012 r. poz. 572 z późn. zm..)

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 lutego 2014 roku.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 lutego 2014 roku.

 

 

Dziekan

dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM