konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego

Data ogłoszenia: 
16/07/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE


ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii;
 2. wyższe wykształcenie teologiczne;
 3. doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu teologii i filozofii przyrody (co najmniej rok);
 4. preferowany obszar badań: ekologia, ekofilozofia, zrównoważony rozwój;
 5. 2 publikacje naukowe (w tym publikacja w czasopiśmie co najmniej 20-punktowym z list MNiSW);
 6. udział w komitecie organizacyjnym wydarzenia naukowego;
 7. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie;
 2. wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 7a Statutu UWM) [link: http://bip.uwm.edu.pl/files/STATUTZALACZNIKI.pdf];
 3. życiorys CV;
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
 6. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
 7. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy;
 8. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N;
 9. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej;
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie;
 11. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM);
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn w terminie do dnia15 sierpnia 2020 roku.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 września 2020 roku.
 • Wynagrodzenie asystenta na stanowisku badawczo-dydaktycznym wynosi 3205 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu  przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

 

                                                                                                                      Dziekan Wydziału Teologii

Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

 

 

Olsztyn, dn. 16 lipca 2020 roku