Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii

Data ogłoszenia: 
04/02/2014
Stanowisko: 
asystent

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii

 

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • Posiadać dyplom magistra chemii oraz stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska;
 • Posiadać dorobek naukowy w zakresie chemii, ochrony środowiska, oczyszczania wody i ścieków;
 • Wykazać się znajomością zagadnień z zakresu chemii analitycznej, ochrony środowiska, oczyszczania wody i ścieków;
 • Posługiwać się zaawansowanymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w chemii analitycznej i fizycznej;
 • Wykazać się dużym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie realizacji zajęć z chemii ogólnej, nieorganicznej, analitycznej, fizycznej oraz organicznej;
 • Posiadać ukończone szkolenie pedagogiczne dla nauczycieli akademickich,
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dyplomu magisterskiego,
 5. odpis dyplomu doktorskiego,
 6. wykaz publikacji,
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 8. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

Termin składania ofert: 17.02.2014 r.

Dziekan
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk