Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Patomorfologii

Data ogłoszenia: 
24/09/2020
Stanowisko: 
asystent

                        DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                         
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko

asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych
w Katedrze Patomorfologii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • lekarz ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z patomorfologii,
 • doświadczenie dydaktyczne w  pracy ze studentami anglojęzycznymi,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/ rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych,
 • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia  UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych; bibliografia z biblioteki; tabela wymagań na stanowisko asystenta dydaktycznego,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 24.10.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.11.2020 roku.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300 brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego
  bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85),

                                                           

  Dziekan Wydziału Lekarskiego

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM