Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Lingwistyki Stosowanej

Data ogłoszenia: 
30/09/2020
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Lingwistyki Stosowanej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania języka angielskiego, przede wszystkim angielskiego języka specjalistycznego,
 • doświadczenie w wykorzystywaniu form i metod kształcenia na odległość, w tym platform e-learningowych w procesie kształcenia,
 • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku co najmniej: a) 4 publikacje w czasopiśmie popularnonaukowym lub b) 2 publikacje w czasopiśmie z list MNiSW lub c) 1 skrypt lub d) 2 rozdziały w monografii wieloautorskiej,
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 3205-3500 PLN.
 • Zgłoszenia udziału w konkursienależy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 29 października 2020 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 listopada 2020 r .

 

                                                                                                                              Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                  dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM