Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Data ogłoszenia: 
29/01/2014
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk
 • o zarządzaniu,
 • doświadczenie w pracy naukowej i prowadzeniu zajęć dydaktycznych realizowanych na kierunku zarządzanie,
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu zarządzania,
 • biegłą znajomość języka obcego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dyplom nadania stopnia doktora habilitowanego,
 • wykaz publikacji,
 • certyfikat Uczelnianej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Obcego,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4.

Termin składania podań upływa z dniem 14 lutego 2014 r.

 

 

Dziekan

dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

 

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).