konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Rodzinie

Data ogłoszenia: 
16/07/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE


ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Rodzinie

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1.   stopień doktora nauk teologicznych;
 2.   wyższe wykształcenie w zakresie nauk o rodzinie;
 3.   doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu teologii i nauk o rodzinie (co najmniej rok);
 4.   preferowany zakres badań w obszarze rodziny i niepełnosprawności dziecka w rodzinie;
 5.   100 pkt. MNiSW (w tym publikacja w czasopiśmie co najmniej 20-punktowym);
 6.   złożony jeden projekt badawczy;
 7.   wygłoszenie 2 referatów w wydarzeniach naukowych (krajowym i międzynarodowym);
 8.   udział w komitecie organizacyjnym wydarzenia naukowego lub pracach zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego;
 9.   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1.   podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie;
  2.   wykaz osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 7a Statutu UWM)
        [link: http://bip.uwm.edu.pl/files/STATUTZALACZNIKI.pdf];
  3.   życiorys CV;
  4.   kwestionariusz osobowy;
  5.   odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
  6.   inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
  7.   oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy;
  8.   deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N;
  9.   deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej;
10.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie;
11.   świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM);
12.   zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn w terminie do dnia 15 sierpnia 2020 roku.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 września 2020 roku.
 • Wynagrodzenie adiunkta na stanowisku badawczo-dydaktycznym wynosi 4680 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu  przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r. poz. 85).

 

                                                               Dziekan Wydziału Teologii

Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM

Olsztyn, dn. 16 lipca 2020 roku