Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Administracjie

Data ogłoszenia: 
17/07/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DYREKTOR  FILII W EŁKU

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:

 •  posiadać co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie filozofii
 • posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższych uczelniach
 • wykazać się znajomością zagadnień logiki i logiki prawniczej
 • posiadać umiejętność organizowania sympozjów krajowych i międzynarodowych oraz brać aktywny w nich udział
 • wykazać się czynnym udziałem w pracach redakcyjnych czasopism naukowych
 • posiadać umiejętności oraz doświadczenie wykorzystania platform e-learningowych (np. Moodle, ILIAS) w procesie kształcenia i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych funkcjonalności związanych z bezpośrednim kontaktem on-line
 • posiadać doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu zajęć, także z wykorzystaniem form i metod kształcenia na odległość,
 • być autorem co najmniej 1 monografii naukowej lub podręcznika
 • wydać co najmniej 2 publikacje rocznie w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku w czasopiśmie popularnonaukowym lub w czasopiśmie z list MNiSW lub być autorem rozdziałów w monografii wieloautorskiej
 • wykazać się co najmniej 3-tygodniowym stażem dydaktycznym w krajowym lub zagranicznym ośrodku  naukowo-dydaktycznym
 • w okresie 5 lat od przed złożeniem wniosku aplikowanie o projekt badawczy/dydaktyczny, który uzyskał pozytywną ocenę
 • w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku mieć czynny udział z referatem w konferencji naukowej/dydaktycznej
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie  (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
 2.   życiorys naukowy (CV),
 3.   kwestionariusz osobowy http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariuszosobowyuwm.pdf,
 4.  dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk humanistycznych
 5.  wykaz  dorobku naukowego,
 6.  opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza UWM),
 7.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku   określonym w  ogłoszeniu o konkursie  http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf
 8.   8. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
 9.   9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs_4.pdf
 10.  10. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Sekretariacie Filii UWM w Ełku, ul. Kościuszki 23, w terminie do dnia 17 sierpnia 2020r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia 2020r.
 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska adiunkta: 4.680,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j.  Dz. U. z 2020r., poz. 85).

                                                                                                                                                         Dyrektor  Filii w Ełku

                                                                                                      prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.