Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Data ogłoszenia: 
18/08/2020
Stanowisko: 
adiunkt

                    DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                     
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

- stopień doktora nauk medycznych,
- znajomość zagadnień związanych z genetyką kliniczną,

- doświadczenie dydaktyczne,

- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami,

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność i dobra organizacja pracy,
- dyspozycyjność,
- co najmniej 80 pkt. MNiSW, w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW,

- co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,

- co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,

- co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę;

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,  
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 10. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 11. oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty);

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 17.09.2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.09.2020r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-4700 brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85).

 

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM