Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

Data ogłoszenia: 
14/12/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko powinni posiadać:

 1. Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 2. Spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 5a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
 • 1) co najmniej 100 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 40 pkt. w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
 • 2) co najmniej 50 pkt. jako pierwszy autor,
 • 3) co najmniej 60 pkt. w czasopismach z IF,
 • 4) co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy.
 1. Mieć osiągniecia naukowe z zakresu przetwórstwa, chemii i analityki surowców roślinnych;
 2. Mieć doświadczenie w realizacji projektów zewnętrznych;
 3. Mieć umiejętność obsługi urządzeń używanych w badaniach (szczególnie z zakresu technik chromatograficznych), potwierdzona certyfikatami.

 Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 5a Statutu UWM)
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie wynosi 4680 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności, pl. Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn w terminie do 13 stycznia 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 stycznia 2021 r.

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz