Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

Data ogłoszenia: 
24/11/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:

 • stopień doktora z dorobkiem naukowym w zakresie literaturoznawstwa germańskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, doświadczenie w nauczaniu literatury i historii literatury, języka niemieckiego z uwzględnieniem praktycznej nauki języka niemieckiego, jak również doświadczenie translatoryczne i w prowadzeniu zajęć tłumaczeniowych
 • udokumentowaną aktywność organizacyjną
 • biegłość językową w zakresie języka niemieckiego na poziomie C2.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 85 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty;
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-4800 PLN;
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn w terminie do 23 grudnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 stycznia 2021 r.

 

Dziekan Wydziału Humanistycznego

dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM