Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii

Data ogłoszenia: 
14/10/2020
Stanowisko: 
adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs w Instytucie Filozofii UWM

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania na poziomie uniwersyteckim w
 • języku polskim i języku angielskim w  zakresie: historii filozofii nowożytnej, estetyki filozoficznej, antropologii kulturowej, etyki medycznej (Medical Ethics), elementów profesjonalizmu w medycynie (Medical Professionalism), antropologii medycznej (Anthropology of Medicine),
 • udokumentowaną współpracę międzynarodową oraz odbycie zagranicznego stażu dydaktycznego bądź naukowego,
 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu procesem dydaktycznym na poziomie szkoły wyższej,

oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

 • autorstwo co najmniej 1 monografii naukowej,
 • w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 4 publikacje w czasopismach z list MNiSW lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 40 pkt,
 • w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku pełnienie funkcji kierownika lub wykonawcy co najmniej 2 projektów badawczych, które uzyskały pozytywną ocenę.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
 2. Wykaz osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a Statutu UWM) [ link ]
 3. Życiorys (CV)
 4. Kwestionariusz osobowy [ link ]
 5. Odpis dyplomu doktora
 6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy [ link ]
 8. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N [ link ]
 9. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej [ link ]
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 11. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]

Informacja:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie zawiera się w przedziale 4680-4800 PLN
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, w terminie do 13 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2020 r.

 

                                                                                                                              Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                                                                 dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM